نمونه کار میران باکس

و آلبوم محصول​

کالیته و آلبوم محصول

و کلاسور اختصاصی

زونکن و کلاسور اختصاص

کاتالوگ 1

چاپ کاتالوگ

سررسید و تقویم

چاپ سر رسید و تقویم

جعبه 1

چاپ جعبه

طلا و جواهرات

جعبه طلا و جواهرات

باکس محصول

تولید باکس محصول

دستی

تولید ساک دستی